Mashuq Foundation

for Dialogue Tolerance and Religious Renewal

Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî – Meha Adarê, Rojên Taybet [Qiblename 02.03.13]

الدكتور مرشد معشوق الخزنوي

About Author